Gazilerden Ankara çıkarması    Polisten kaçarken kaza yaptılar    Künye    Reklam    Bize Ulaşın    23 Ekim 2018 Salı   
Marmara Haber
  Kapaklı Çerkezköy Saray Çorlu Ergene M.Ereğlisi Hayrabolu Muratlı Süleymanpaşa Şarköy Malkara Türkiye Tekirdağ Edirne Kırklareli
Son Dakika Yazarlar Türkiye Konuşuyor Fotoğraf Galeri WEB TV T Haber E-Gazete Anket Haber Arşiv
 ANA SAYFA GÜNDEM SİYASET EKONOMİ SPOR DÜNYA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT YAŞAM SAĞLIK MAGAZİN BİLİM TEKNOLOJİ RESMİ İLAN

Resmi İlan

TEMİZLİK, ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR KAPAKLI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlan
  1. Facebook Paylaş

  2. Twitter Paylaş

  3. Google+ Paylaş

Yayın Tarihi: 13.07.2017 15:11 16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto

Katı Atık Toplama ve Nakli, Kent Temizliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/328354

1-İdarenin

a) Adresi : İNÖNÜ MAHALLESİ ESKİCAMİ CADDESİ 4/6 59510 KAPAKLI/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2827171100-4448059 - 2827171116
c) Elektronik Posta Adresi : hozel@kapakli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 AY BOYUNCA 27 ADET ARAÇ VE 154 PERSONEL İLE KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ, KENT TEMİZLİĞİ HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kapaklı Belediyesi İlçesi Sınırları Dahilindeki Teknik Şartnamede Belirtilen Mahalleler ve Organize Sanayi Bölgeleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 30.09.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KAPAKLI BELEDİYESİ İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 KAT: 9 İHALE KOMİSYON ODASI KAPAKLI/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 07.08.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNUN GEREĞİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ KARA ULAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ K1,C2,L1,L2,R1,R2 YETKİ BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİNİ İBRAZ EDECEKLERDİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
ARAÇ CİNSİ VE KAPASİTESİ TOPLAM ARAÇ SAYISI
7+1 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 4
13+1,5 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 4
15+1,5 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 5
20 m3 Kapasiteli Yeraltı ve Yerüstü Konteyner Boşaltma Vinç Sistemli Çöp Kamyonu 1
Elektrikli Çöp Toplama Aracı 1
Çöp Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı 1
Yeraltı ve Yerüstü Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı 1
Hidrostatik Çok Maksatlı Vakumlu Süpürge Makinası 1
Hidrolik Damperli Kamyon 1
Lastik Tekerlekli Yükleyici Kepçe 1
Yol Yıkama Aracı 1
İbadethane Mobil Yıkama Aracı 1
Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet 1
Hafif Ticari Camlı Van 1
Binek Araç 2
Pick-Up 1
TABLODA BELİRTİLEN ARAÇLARDAN 20 M3 KAPASİTELİ YERALTI VE YERÜSTÜ KONTEYNER BOŞALTMA VİNÇ SİSTEMLİ ÇÖP KAMYONU, ELEKTRİKLİ ÇÖP TOPLAMA ARACI, YERALTI VE YERÜSTÜ KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI, HİDROSTATİK ÇOK MAKSATLI VAKUMLU SÜPÜRGE MAKİNASI, YOL YIKAMA ARACI, İBADETHANE MOBİL YIKAMA ARACI ÖZELLİK ARZ ETMESİ VE PİYASADAN TEMİNİNİN KOLAY OLMAMASI NEDENİYLE HİZMET ALIMI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 41. MADDESİ HÜKMÜ DOĞRULTUSUNDA İŞİN YAPILABİLMESİ İÇİN İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMA ŞARTI ARANMAKTADIR. ARAÇLAR İLE İLGİLİ KENDİ MALI OLDUĞUNA DAİR BELGELERİN TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR.
İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMAN; RUHSAT, DEMİRBAŞ VEYA AMORTİSMAN DEFTERİNDE KAYITLI OLDUĞUNA DAİR NOTER TESPİT TUTANAĞI YA DA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU İLE TEVSİK EDİLİR.
GEÇİCİ İTHALLE GETİRİLMİŞ VEYA FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ MAKİNE VE EKİPMAN, KİRA SÖZLEŞMESİNİN SUNULMASI VE İHALENİN İLK İLAN VEYA DAVET TARİHİNE KADAR OLAN KİRALARININ ÖDENDİĞİNİN BELGELENMESİ ŞARTI İLE ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN KENDİ MALI SAYILIR.
İŞ ORTAKLIĞINDA MAKİNA, TEÇHİZAT VE EKİPMAN ORTAKLARDAN BİRİ, BİRKAÇI VEYA TAMAMI TARAFINDAN SAĞLANABİLİR.
ADAY VEYA İSTEKLİ KENDİ MALI OLARAK İSTENEN ARAÇLAR İÇİN SUNULAN TEKNİK ÖZELLİKLERİN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİ KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞINI İDARENİN TALEBİ VE İNCELENMESİ İÇİN İDARENİN İSTEDİĞİ TARİH VE SAATTE BELİRTİLEN ADRESTE BULUNDURULACAKTIR. 
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İSO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ(ÇÖP TOPLAMA HİZMETLERİNİ KAPSAYAN ),
İSO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ
TS 13111 İŞ YERLERİ-KENT TEMİZLİĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
 
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK;
1-CADDE VE SOKAKLARIN TEMİZLİĞİ
2-KENT TEMİZLİĞİ
3-ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ  İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
BELİRTİLEN İŞLERDEN HERHANGİ BİRİNE AİT İŞ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAPAKLI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 KAT: 6 KAPAKLI/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAPAKLI BELEDİYESİ İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 KAT: 9 İHALE KOMİSYON ODASI KAPAKLI/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

Etiketler:
Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
   YORUMLAR
   YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

   DİĞER HABERLER
  YAZARLAR
GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi
Gunes Gazetesi Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi Star Gazetesi
Takvim Gazetesi Türkiye Gazetesi Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi
ANKET
ÇERKEZKÖY'E YAPIMI PLANLANAN TERMİK SANTRAL BÖLGEMİZ YAPILIR MI,YAPILMAZ MI?
YAPILMAZ
YAPILIR
YANLIŞ YERSİZ VE ÇAĞ DIŞI BİR YATIRIM
Çiftliğinde intihar etti
Her bel ağrısı fıtık değildir
Bitmeyen çile
Kaçak yapılara geçit yok
Maçta kalp krizi geçirdi
Karadeniz, gazetecileri kahvaltıda ağırladı
‘Bizim için makamlar değil ülküler önemlidir’
Mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Güne, Çerkezköy ve Kapaklı’dan paylaştığı fotoğrafla başladı
4. kattan düşen genç hayatını kaybetti
4 ton atık kağıt topladılar
Katar heyeti Tekirdağ’ın yollarını inceledi
Market soyguncusu tutuklandı
Marmara Haber Gazetecilik Ajans Ofset Marbaacılık Reklam Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti
Fevzi Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:89 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 725 26 10 - 725 26 80 Fax: 0 282 725 26 44
e-mail: haber@marmarahaber.com.tr

Künye    Reklam    Bize Ulaşın
sanalbasin.com yesidir